Publicatie op internetsite als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI ‘s op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
 • het RSIN/fiscaal nummer
 • de contactgegevens
 • de doelstelling
 • het beleidsplan
 • de bestuurssamenstelling
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

Gegevens van de stichting

Naam stichting
Stichting Museum Hulst

RSIN code/fiskaal nummer
8172 93 140

Bezoekadres:
Steenstraat 37
4561 AR Hulst

correspondentie:
Steenstraat 37
4561 AR Hulst

e-mail:
info@museumhulst.nl

IBAN museum
NL49 RABO 0129 5540 22 (BIC: RABONL2U)

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting

Beloning
De leden van het bestuur ontvangen geen enkele vorm van beloning, bonussen, vacatiegelden of op welke andere wijze dan ook. Zij oefenen hun taken uit idealisme uit.

Doel van de stichting

Artikel 2 (statuten)

De stichting stelt zich ten doel:

 • het verwerven, documenteren en behouden van objecten en andere -getuigenissen van de cultuur van de mens en diens omgeving en daarover te informeren;
 • het ontwikkelen en bevorderen van kennis;
 • het bieden van beleving die alle zintuigen aanspreekt;
 • het toegankelijk zijn voor het publiek en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij;
 • mensen kennis en inzicht te laten verwerven, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • een collectie te beheren;
 • het overdragen van informatie door tentoonstellingen, presentaties, publicaties en educatieve programma's;
 • het aanpassen van een bedrijfsvoering gericht op de doelen, en alle overige toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de -doelstelling dienstig kunnen zijn.

Statuten

De statuten van onze stichting kunt u hier bekijken.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2020 - 2022 kunt u hier bekijken

Jaarverslag

Het overzicht van de activiteiten en resultaten van Stichting Museum Hulst over het afgelopen jaar 2020 kunt u hier bekijken