Gegevens

Conform de op 25 mei 2018 in werking tredende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) noteert Museum Hulst ten behoeve van haar databestand de volgende gegevens:

 • Naam van de persoon of instantie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (alleen van kinderen die aan leeftijdgebonden workshops meedoen)
 • Datum van toestemming voor opname in het bestand
 • Datum van uitschrijven

Doel

Om te zorgen voor een optimale uitvoering van de museumtaken worden in dit databestand de gegevens opgeslagen van personen en instanties ten behoeve van de verzending van:

 • de nieuwsbrief
 • e-flyers ten behoeve van lezingen en (kinder-)workshops
 • uitnodigingen voor evenementen zoals bijvoorbeeld opening tijdelijke exposities.
 • persberichten

Beheer

De databestanden zijn opgeslagen in het datasysteem van het museum. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord voor elke gebruiker. 

Ten behoeve van de nieuwsbrief worden alleen naam en e-mailadres opgeslagen bij de beheerder van onze website.. 
(Aanmelding voor deze nieuwsbrief kan via de website.. Het e-mailadres wordt automatisch in het bestand opgenomen. Uitschrijven is te allen tijde mogelijk door op ‘Afmelden’ te klikken onderaan de nieuwsbrief, de gegevens worden dan automatisch uit het actieve bestand verwijderd. Data over het gebruik van de nieuwsbrief worden verwerkt in statistieken, dit om de nieuwsbrief zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de lezers. De verwerking van deze gegevens is anoniem, maar toont bijvoorbeeld hoe vaak een bepaald item is geopend.)
 
Museum Hulst verstrekt nooit gegevens uit haar databestand aan derden.
 
Iedereen kan te allen tijde aan de algemeen medewerkers vragen hun persoonsgegevens uit het databestand van het museum te verwijderen.

Website

Op onze website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’. Met de verzamelde gegevens worden statistieken van de web-bezoeken gemaakt. De gegevens die bij analyse verkregen worden zijn anoniem en dienen uitsluitend ter verbetering van de website.

Verzamelen gegevens bezoekers/abonnees

Museum Hulst verzamelt data bij de balie van het museum, tijdens evenementen en bij inschrijving voor de nieuwsbrief. Na verwerking in het databestand worden de papieren formulieren waarop de gegevens zijn ingevuld vernietigd. E-mails die gegevens voor het databestand bevatten worden, na opname van de gegevens in het bestand, gewist. Inschrijven voor de nieuwsbrief via onze website gaat automatisch, evenals het afmelden via de nieuwsbrief.

Vrijwilligers

In het kader van vrijwilligerswerk worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Wie te waarschuwen in geval van nood

Museum Hulst verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het vrijwilligerswerk tot maximaal een jaar na afloop van het vrijwilligerswerk. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Voor het inzien, ontvangen, wijzigen of verwijderen van zijn/haar persoonsgegevens kan de vrijwilliger zich wenden tot de secretaris. Bij eventuele conflicten kan de vrijwilliger contact opnemen met de voorzitter van het bestuur van Museum Hulst.

Rechten van betrokkenen

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u wettelijk gezien een aantal rechten die u kan inroepen. Om gebruik te maken van deze rechten moet u een verzoek indienen. Dit verzoek kan schriftelijk worden ingediend. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op informatie: U hebt het recht om aan het Museum Hulst te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: U mag controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij Museum Hulst om dit te corrigeren.
 • Recht op wissen van gegevens: In gevallen waarin u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: In gevallen waarin u vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert het Museum Hulst de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.
 • Recht om gegevens over te dragen: Als de door u zelf verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij de gemeente worden verwerkt, heeft u het recht om het Museum Hulst te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan u over te dragen.
 • Recht op bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Museum Hulst zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. Uiteindelijk kunt u ook nog bezwaar of beroep aantekenen bij de rechter.

Om gebruik te maken van deze rechten moet u een verzoek indienen. Dit verzoek kan schriftelijk worden ingediend bij Museum Hulst. Binnen vier weken na ontvangst zal Museum Hulst beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de Museum Hulst of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan de gemeente aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van betrokkene. Gaat uw verzoek over de camerabeelden in het museum? Dan dient u uw verzoek in te dienen bij de gemeente Hulst. Gemeente hulst is eigenaar van het pand waarin het museum gevestigd is en van de camera’s die opgehangen zijn.

Aldus vastgesteld door het bestuur
Hulst, 14-08-2022