Gegevens

Conform de op 25 mei 2018 in werking tredende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) noteert Museum Hulst ten behoeve van haar databestand de volgende gegevens:

 • Naam van de persoon of instantie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (alleen van kinderen die aan leeftijdgebonden workshops meedoen)
 • Datum van toestemming voor opname in het bestand
 • Datum van uitschrijven

Doel

Om te zorgen voor een optimale uitvoering van de museumtaken worden in dit databestand de gegevens opgeslagen van personen en instanties ten behoeve van de verzending van:

 • de nieuwsbrief
 • e-flyers ten behoeve van lezingen en (kinder-)workshops
 • uitnodigingen voor evenementen zoals bijvoorbeeld opening tijdelijke exposities.
 • persberichten

Beheer

De databestanden zijn opgeslagen in het datasysteem van het museum. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord voor elke gebruiker. 

Ten behoeve van de nieuwsbrief worden alleen naam en e-mailadres opgeslagen bij de beheerder van onze website.. 
(Aanmelding voor deze nieuwsbrief kan via de website.. Het e-mailadres wordt automatisch in het bestand opgenomen. Uitschrijven is te allen tijde mogelijk door op ‘Afmelden’ te klikken onderaan de nieuwsbrief, de gegevens worden dan automatisch uit het actieve bestand verwijderd. Data over het gebruik van de nieuwsbrief worden verwerkt in statistieken, dit om de nieuwsbrief zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de lezers. De verwerking van deze gegevens is anoniem, maar toont bijvoorbeeld hoe vaak een bepaald item is geopend.)
 
Museum Hulst verstrekt nooit gegevens uit haar databestand aan derden.
 
Iedereen kan te allen tijde aan de algemeen medewerkers vragen hun persoonsgegevens uit het databestand van het museum te verwijderen.

Website

Op onze website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’. Met de verzamelde gegevens worden statistieken van de web-bezoeken gemaakt. De gegevens die bij analyse verkregen worden zijn anoniem en dienen uitsluitend ter verbetering van de website.

Verzamelen gegevens bezoekers/abonnees

Museum Hulst verzamelt data bij de balie van het museum, tijdens evenementen en bij inschrijving voor de nieuwsbrief. Na verwerking in het databestand worden de papieren formulieren waarop de gegevens zijn ingevuld vernietigd. E-mails die gegevens voor het databestand bevatten worden, na opname van de gegevens in het bestand, gewist. Inschrijven voor de nieuwsbrief via onze website gaat automatisch, evenals het afmelden via de nieuwsbrief.

Vrijwilligers

In het kader van vrijwilligerswerk worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Wie te waarschuwen in geval van nood

Museum Hulst verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het vrijwilligerswerk tot maximaal een jaar na afloop van het vrijwilligerswerk. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Voor het inzien, ontvangen, wijzigen of verwijderen van zijn/haar persoonsgegevens kan de vrijwilliger zich wenden tot de secretaris. Bij eventuele conflicten kan de vrijwilliger contact opnemen met de voorzitter van het bestuur van Museum Hulst.

Aldus vastgesteld door het bestuur
Hulst, 11 oktober 2019